For CHAOTIQUE FALL 2012

Model : Xiya Xu

Beijing , Summer 2012

https://liushuwei.com/files/gimgs/16_1317-028s1.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_iw.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5275w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5124w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5436w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5096w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5236w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5216w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5165w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5173w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img6246sw.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5962w.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5738sffffgoofs8.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5639ssw.jpg
https://liushuwei.com/files/gimgs/16_img5072web.jpg